Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 Bevezetés

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek a 2003. évi LXI. törvénnyel történ módosítása jelentős  mértékben megváltoztatta a házirend szerepét. A házirend célja, hogy szervezeti keretek közé rendezze az iskolai életet, meghatározza azokat az érvényes jogi szabályozókat, amelyek között folyik az iskolai oktatás – nevelés. 

1. Házirend jogszabályi háttere 

- A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

- A többször módosított 11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

- A Szabó Magda Magyar –Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (1026 Budapest, Gábor Áron u. 47.) Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata 

1.1. Személyi hatálya: a házirendben megfogalmazottak, mint jogi normák érvényesek az intézmény minden alkalmazottjára, tanulójára és a szüleikre. 

1.2. Térbeli és időbeli hatálya: az iskolai életre, valamint az iskola által szervezett programokra terjed ki a tanítási időben, valamint a tanítási időn túli időszakrais az iskola által szervezett programokra (nyári tábor). 

2. A tanulói jogok gyakorlása

A tanuló joga, hogy

1.) Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit.

2.) Tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek.

3.) Kérhesse felvételét a napközi otthonba.

4.) A választható tantárgyak, és iskolai foglalkozások közül érdeklődésének megfelelően választhasson.

5.) Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet kapjon bármely fizikai vagy lelki erőszakkal szemben.

6.) Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, szabadidős tevékenységbe kapcsolódjon.

7.) Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

8.) Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.

9.) Választó és választható legyen a diákképviseletbe.

10.) A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve Ktv-ben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.

11.) Kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe.

12.) Egyénileg, vagy szervezett formában (kérdőív, iskolagyűlés) – más személy emberi méltóságát és művelődéséhez való jogát nem sértve – véleményt mondjon az ıtt oktató pedagógus munkájáról, társairól.

13.) Az őt érintő kérdésekről osztályfőnöki órákon, vagy más szervezett fórumokon tájékoztatást kapjon, személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a szülői szervezethez kérdést intézzen és a megkeresésről számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. Joga van kérni, hogy egy nap 2 témazárónál többet ne írassanak vele. Dolgozatát 10 munkanapon belül értékelve visszakapja.

14.) Az iskola a tanulóval kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit írásban közli a tanulóval, szülővel. A döntés ellen 15 napon belül a szülő eljárást indíthat. Kivétel: a magatartás, szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése minősítése. Az eljárást megindító kérelmet az int. vezetőjéhez kell benyújtani.

15.) Az iskola által nyilvántartott személyes adatait a szülő vagy osztályfőnök jelenlétében megtekinthesse, illetve a megfelelő dokumentumok benyújtásával azt módosíthatja, töröltetheti.

16.) Jog gyakorlása szempontjából nagyobb közösségnek minősül, alsó tagozat, felső tagozat. 

3. A tanuló kötelességeinek teljesítése 

A tanuló kötelessége, hogy

1.) Részt vegyen a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon.

2.) Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése során keletkezett termékek a tanulót illetik meg. Az ellenőrző könyvét – tájékoztató füzetét – naponta magával hozza, hogy a tanulmányi előmenetelével kapcsolatos tájékoztatás napra kész legyen.

3.) Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.

4.) Megismerje és betartsa a testi épsége megóvására vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat.

5.) Óvja saját és társai épségét, egészségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült.

6.) Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

7.) Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, és tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, ami ezek ellen hat. 

4. Az iskolai munkarend, a munkarenddel kapcsolatos követelmények 

4.1. Tanulói jogviszony keletkezése 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, amennyiben a szülő elfogadja, és aláírja az iskolával kötött együttműködési szerződést. Első évfolyamon a felvételről írásbeli határozatban értesül a szülő, magasabb évfolyamokon minden év júniusában a szülő megerősíti a tanuló továbbhaladását az intézményben. Átvétel év közben: a tanuló szülője írásban kérheti az átvételt.

Angol kéttannyelvű osztályba a nyelvtudást felmérő vizsgával vehető fel a tanuló. Tanulmányi átlageredménye legalább jó rendű kell, hogy legyen. Törvényes létszámhatár felett tanuló nem vehető fel. Magántanulói jogviszony a szülő írásbeli kérelme alapján kezdeményezhető. Döntésről és a teendőkről írásbeli határozatot kap a szülő. Tanítási órák látogatásáról indokolt esetben felmenthető a tanuló, a szülő írásbeli kérelme és indoka alapján. Ebben az estben félévkor és év végén osztályozó vizsgát kell tenni. Adott tantárgy tanulása alóli mentesítés szakértői vélemény alapján, a szülő kérésére lehetséges.

4.2. Tanítás rendje, beérkezés az iskolába 

Iskolánk napirendje 

Bevezetés: 

Az iskolákról szóló törvény értelmében az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola dolgozóira és az iskolában tartózkodókra vonatkoznak. 

Az iskola munkarendje:

·         Az iskola épülete tanítási napokon 7:30-kor nyit.

 • Tanítási napokon 8:15-ig kell megérkezni az iskolába, hogy legyen idő az első tanítási órára felkészülni.
 • A tanítás 8:30-kor kezdődik, a 8:30 utáni érkezés késést jelent.
 • Az iskolai ünnepélyeken sötét szoknyában/nadrágban, fehér blúzban/ingben jelenjenek meg a gyerekek!

A tanórák csengetési rendje:

 • A tanítási órák 45 percesek.
 • A szünetek 15 percesek
 • Az ebéd utáni időszakban a gyerekek folyamatosan a tanító felügyelete alatt tanulnak, játszanak. Ő irányítja a gyerekek délutáni időbeosztását, hogy megfelelő levegőzés és tanulás aránya. Ezért tanulócsoportonként változó lehet.
 • Fontos, hogy az alsó tagozatban a délutáni időszak 15:30 helyett 15:55 perckor zárul. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekeknek a délutáni foglalkozásokra, tanulásra, levegőzésre kevés idő jutott, ezért ez a módosítás az ő érdekükben történt. (Akinek ez a meghosszabbított idő gondot okoz, előzetes egyeztetés alapján módosítható)

 

Tanórák rendje                                Szünetek rendje

   • 1. óra                   8:30-9:15                           Iskolába érkezés            8:00-8:30
   • 2. óra                   9:30-10:15                        1. szünet                             9:15-9:30
   • 3. óra:                 10:30-11:15                     2. szünet                             10:15-10:30
   • 4. óra:                 11:30-12:15                     3. szünet                             11:15-11:30
   • 5. óra:                 12:15-13:10                     4. szünettől a délutános tanító,
   • 6. óra:                 13:10-14:05                     illetve az órát tartó tanár
   • 7. óra:                 14:05-15:00                     felügyelete alatt vannak a gyerekek.
   • 8. óra:                 15:00-15:559. óra:                 15:55-16:50
   • Ügyelet              17:00-től

 Szünetek rendje:  4. szünettől a délutános tanító,  illetve az órát tartó tanár felügyelete alatt vannak a gyerekek. 

 • A tanulók a tanítási órák szünetében az iskola területén tartózkodnak.
 • A folyosón és az udvaron tanári felügyelet van, a mindenkor érvényes ügyeleti beosztás szerint.
 • A 2. és a 3. szünetet az udvaron töltik el a gyerekek ezért kérjük, a gyermekeket az évszaknak megfelelő ruházattal ellátni (pl: esőkabát, kabát, sapka, sál).
 • Az udvari szünet kötelező. Betegség esetén írásbeli szülői igazolást kérünk. 

A délutáni szabadidős foglalkozások rendje:

Az osztályfőnök szeptemberben ismerteti a tanulókkal a délutáni foglalkozások lehetőségeit, amiről részletes tájékoztatást az iránytű „különórák” fejezetében olvashatnak.

 • A tájékoztató a tanulók számára a faliújságon olvasható.
 • 17 óra után a külön foglalkozásokon részt vevő tanulók felügyeletét a szakkörvezető látja el. 

Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje: 

 • Iskolánk osztályterem –rendszer szerint működik, lehetőség szerint az órák többsége ugyanabban a teremben van. (kivéve matematika, angol, dráma)
 • Az osztálytermeknek az egyes osztályok a gazdái. Azok rendjéről, tisztaságáról, otthonossá tételéről, a padok és a felszerelések épségének megóvásáról és ellenőrzéséről az adott osztály gondoskodik.
 • A tanulók kötelesek az iskola épületét, udvarát és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, s az általuk okozott károkat megtéríteni.
 • A mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata mindenkire érvényes!
 • Falfestés, falfirka, stb. fegyelmező intézkedéseket von maga után!
 • Az iskola közös helyiségeiért és annak tisztasásáért minden tanuló felelős. 

Napköziotthonos ellátás

Étkezés, az iskolai ebédlő rendje:

 • Reggeli:
  a tanulók érkezéskor, és az 1. szünetben reggeliznek.
 • Ebéd: 
  a tanulók az órarend függvényében, osztályonként a tanítókkal 12 órától folyamatosan 14:15-ig ebédelnek.
 • Uzsonna:
  Az uzsonnát 15 óra után csoportonként fogyasztják el a gyerekek az osztályteremben.
 • Mivel a gyerekek naponta háromszor étkeznek az iskolában, ezért kérjük, ne hozzanak magukkal egészségtelen ételeket: chipset, sós-édes kekszet, darabos rágcsálnivalót.
 • Az iskolában egészséges ásványvíz áll a tanulók rendelkezésére.
 • Iskolánkban a gyerekek minden nap friss gyümölcsöt vagy zöldséget is kapnak. 

A napköziotthonos foglalkozások rendje:

·         Az iskola napköziügyeletet 17 óráig biztosít.

·         A tanulási időt (14:00-16:00) a tanulók távozásával, illetve érkezésével megzavarni csak indokolt esetben (iskolai különórák) lehet. Az eredményes felkészülés érdekében kérjük, lehetőség szerint csak 16:00-tól vigyék haza gyermeküket!

·         16:00-17:00-ig összevont szabadidős foglalkozás, lehetőség szerint az udvaron.

·         A tanuló egyedül csak a szülő írásbeli kérelmével távozhat el az iskolából!

·         A napközis foglalkozások teljes időtartama alatt a házirend szabályai a mérvadóak.  

A tanórán kívüli foglalkozások rendje.

 • A szervezett iskolai programokon vagy az iskolához tartozó bármilyen eseményen számon kérhető a házirend betartása. Pl: ünnepélyek, kirándulások, színház-, mozi-, és múzeumlátogatások. 

Védő, óvó előírások:

 • Az iskola létesítményeiben a tanulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak.
 • A tanulókkal a tanév első napján az osztályfőnök ismerteti az egészségügyi és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, s megbeszélik a balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformákat.
 • Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében (pl: tornaterem) mentődobozt kell elhelyezni. 

Tantermek, folyosók veszélyforrásaival kapcsolatban a Házirend az alábbiakat rögzíti:

 • A folyosókon, lépcsőkön szaladgálni, labdázni balesetveszélyes, ezért tilos!
 • Az ablakba felülni, kihajolni tilos!
 • Az ablaktörést azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, a kitört ablakhoz nyúlni tilos!
 • Az iskola területén, különösen az udvari játékok során ügyelni kell a saját és a társak testi épségére.
 • Az udvari játékok rendeltetésszerű használata mindenkinek kötelező, az iskola dolgozói csak ebben az esetben tudnak felelősséget vállalni a gyermekek testi épségéért. 

Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések:

 • A tanuló csak gyógyulása után, egészségesen jöhet közösségbe, erről orvosi igazolást kell hoznia.
 • A szülő a tanuló gyógyszerérzékenységéről, betegségéről köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az iskolaorvost.
 • Az osztályfőnök az éves egészségügyi ellenőrzésről, vizsgálatokról, védőoltásokról időben értesíti a szülőt.
 • Az iskolában a váltócipő használata kötelező.
 • Az iskolába a tanulónak életkorának megfelelő öltözékben, tisztán, ápoltan kell megjelennie.
 • Kérjük, hogy balesetveszély miatt Heelys (gurulós) cipőt ne hozzanak magukkal a gyerekek az iskolába!
 • A tanulók számára kívánatos a tiszta és ápolt megjelenés, mely egyszerű és természetes, a divat szélsőségeitől mentes. Iskolánkban nem megengedett az hajfestés, extrém hajnyírás, körömfestés, testékszerek használata (mert ezek könnyen balesetet okozhatnak), nadrágláncok„halálfejes” nyakláncok és pólók, stb.
 • Hajviseletnél a látást korlátozó, és a szemromlást előidéző hosszú, szembe lógó haj nem megengedett. 

Vagyonvédelem:

 • A tanítást zavaró, vagy veszélyes tárgyakat (szúró, vágó eszközöket, sérülést okozó harci szerszámokat), az iskolába hozni szigorúan tilos! Ezeket a tárgyakat a pedagógusnak felszólítást köteles átadni! A veszélyesnek ítélt, zavaró eszközöket nap végén a tanulónak, illetve – indokolt esetben – a szülőnek adjuk át. Javasoljuk, hogy az iskolába csak indokolt esetben hozzanak a diákok magukkal mobiltelefont!
 • Abban az esetben, amennyiben a diák mobiltelefonnal vagy elektromos játékkal érkezett az iskolába, a készüléket reggel köteles kikapcsolni, melyet délután
  16 órakor kapcsolhat be úja, illetve amikor elindul az iskolából.

Abban az esetben, ha a házirendet megszeg, a tanítónak köteles átadni a fenti eszközöket, melyeket szülei vehetnek át a pedagógustól.

Az iskola a tanulók értekeiért felelősséget nem vállalhat, a diákok ne tartsanak maguknál indokolatlanul nagy értéket vagy sok pénzt!

 

Tilos más személyes holmijához hozzányúlni, megrongálni, eltulajdonítani! Ennek vétsége fegyelmező intézkedést von maga után. Abban az esetben, ha indokolt, az okozott kárt meg kell téríteni.